Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

geralt
6043 7e10
Reposted fromkarahippie karahippie viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeternia eternia

October 27 2018

geralt
8513 9ae8 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianiedoopisania niedoopisania
geralt
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool vianiedoopisania niedoopisania
geralt
7167 edb2 500
Reposted frompomoor pomoor vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaselsey selsey
geralt
geralt
geralt
geralt
Reposted fromPoranny Poranny vianiedoopisania niedoopisania
geralt
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaselsey selsey
geralt
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
geralt
1614 6d2e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaselsey selsey
geralt
3000 a719
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaselsey selsey
geralt
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
9663 6a62
Reposted fromerial erial viamaybeyou maybeyou
geralt
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaottak ottak
geralt
Reposted fromgruetze gruetze viamaybeyou maybeyou
geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl