Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

geralt
3576 788b
geralt
6588 efb7 500

January 06 2018

geralt
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaselsey selsey
geralt
9169 f2d2
Reposted fromn3ml n3ml viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
9326 f059
Reposted fromqbshtall qbshtall viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
geralt
6057 080e 500
Reposted fromPoranny Poranny vianiedoopisania niedoopisania
geralt
5135 12e4

January 01 2018

geralt
8176 1c6d 500
Reposted fromwicikumoza wicikumoza viamalamarcelka malamarcelka
geralt
3060 5213
Reposted fromitsonlylife itsonlylife viamalamarcelka malamarcelka
geralt
7671 19b6
Reposted fromrtfm rtfm viamalamarcelka malamarcelka
geralt
5004 8279 500
Reposted fromzrytyberet zrytyberet viamalamarcelka malamarcelka
1200 883a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamalamarcelka malamarcelka
geralt
dorsche
geralt
geralt
1249 fe5c
young woman
Reposted frombecurious becurious viamalamarcelka malamarcelka
1037 3ee6 500
Reposted fromwestwood westwood viamalamarcelka malamarcelka
geralt
3441 b204 500
Dawny Poznań. Fotografia przedstawia widok w kierunku ulicy Wielkiej i Starego Miasta z okna kamienicy stojącej nad Wartą. Trudno uwierzyć, że do dziś przetrwał jedynie mur znajdujący się u dołu zdjęcia. Nie istnieją budynki na pierwszym planie, most, a sama rzeka płynie kilkaset metrów dalej.
Reposted fromhormeza hormeza viamalamarcelka malamarcelka
geralt
Michael Kenna Wawel Castle and Chimneys, Cracow, Poland, 1992
geralt
4034 6755 500
Rok 1919, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbiera u stóp zamku defiladę wojsk wielkopolskich. Zamek przedstawia swoją pierwotną formę, którą zmienili Niemcy po zajęciu miasta w 1939 roku, z rozkazu samego Adolfa Hitlera. Wtedy to zniszczono widoczne na zdjęciu portal zachodni w wieży oraz półkolisty wykusz.
Reposted fromhormeza hormeza viamalamarcelka malamarcelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl