Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

geralt

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaeternia eternia

October 09 2017

geralt
"Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi."

~ John F. Kennedy
Reposted fromdelain delain viasambaanka sambaanka

October 05 2017

geralt
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viaselsey selsey

September 03 2017

geralt

So I see summer is almost over

2
Reposted fromhalucine halucine viasassenach sassenach

September 02 2017

geralt
geralt
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafriends friends
geralt
Reposted fromfriends friends
geralt

lumos5000:

this pretty much sums up the book/movie

Reposted fromhogwarts hogwarts
geralt
 
Reposted fromfriends friends
geralt

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
Reposted fromMoonTide MoonTide viasassenach sassenach

August 31 2017

geralt

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarybasferyczna rybasferyczna

August 26 2017

geralt
Reposted fromMoonTide MoonTide viaselsey selsey

June 26 2017

geralt

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaybeyou maybeyou

June 13 2017

geralt

I can write slogans. I mean, how hard can it be, right?

Reposted fromspecific-humor specific-humor viafriends friends
geralt
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends
geralt
 
Reposted fromfriends friends
geralt
I can't do both.
Reposted fromzatora zatora viahimym himym

June 02 2017

geralt

"Ostatnio mam twarz smutnego idioty i nie mam ochoty do śmiechu. Jest zbyt ładna pogoda i mam zbyt zbolałą duszę, żeby się cieszyć."

Tomek Beksiński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarybasferyczna rybasferyczna

May 15 2017

geralt
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viapiinkskies piinkskies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl