Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

geralt

July 17 2018

geralt
Play fullscreen
nie chcę przygód
ja Ciebie mam, 
Ciebie mam,
największa przygodę jaka zesłał mi Pan ♥
Reposted fromthesmajl thesmajl viapiinkskies piinkskies

May 31 2018

geralt
Reposted fromtgs tgs viamalamarcelka malamarcelka

March 12 2018

geralt
Play fullscreen
ZEUS - Będziemy dziećmi

January 27 2018

geralt
Reposted fromkels kels viaselsey selsey

November 09 2017

geralt
Fiddler On The Roof - Do You Love Me

August 10 2017

geralt
ZBIGNIEW WODECKI WITH MITCH & MITCH / Rzuć to wszystko co złe

August 08 2017

geralt
Wilson Pickett - Land of 1000 Dances

July 30 2017

geralt

Czesław Niemen - Zechcesz mnie, zechcesz

June 30 2017

geralt
Alain de Botton: On Love

June 05 2017

geralt

May 16 2017

geralt

May 10 2017

geralt

May 08 2017

geralt

May 31 2015

geralt
Play fullscreen
w każdym Bioncie chcę mieć przyjaciela
z każdym być Biontem w zgodzie co dzień
by w Ziemi ogrodzie żyć bez ogrodzeń
Reposted fromabsolem absolem

May 10 2015

geralt

April 29 2015

geralt

April 18 2015

geralt
geralt
geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl