Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

geralt
ZBIGNIEW WODECKI WITH MITCH & MITCH / Rzuć to wszystko co złe

August 08 2017

geralt
Wilson Pickett - Land of 1000 Dances

July 30 2017

geralt

Czesław Niemen - Zechcesz mnie, zechcesz

June 30 2017

geralt
Alain de Botton: On Love

June 05 2017

geralt

May 16 2017

geralt

May 10 2017

geralt

May 08 2017

geralt

May 31 2015

geralt
Play fullscreen
w każdym Bioncie chcę mieć przyjaciela
z każdym być Biontem w zgodzie co dzień
by w Ziemi ogrodzie żyć bez ogrodzeń
Reposted fromabsolem absolem

May 10 2015

geralt

April 29 2015

geralt

April 18 2015

geralt
geralt
geralt

April 14 2015

geralt
Play fullscreen
White Soul - Schowaj mnie
Reposted frombog bog
geralt
Play fullscreen
Ks. Jakub Bartczak - Po prostu wierzę
Reposted frombog bog

April 07 2015

geralt
Barry Schwartz: The paradox of choice

February 04 2015

geralt

January 29 2015

geralt

January 20 2015

geralt
Play fullscreen
Od miłości do własnego komfortu Od strachu przed nieposiadaniem niczego Od życia według namiętności tego świata Wybaw mnie, Panie
Od strachu przed służbą drugiemu Od strachu przed śmiercią i próbami Od strachu przed pokorą Wybaw mnie, Panie
Od potrzeby bycia zrozumianą Od pragnienia bycia kochaną Od strachu przed samotnością Wybaw mnie, Panie
Niczego mi nie braknie, Niczego mi nie braknie, Kiedy kosztuję Twojej dobroci, Panie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl