Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

geralt
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
geralt
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasambaanka sambaanka

June 13 2017

geralt
0412 84b1 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
geralt
2544 2c36
394
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
geralt

I can write slogans. I mean, how hard can it be, right?

Reposted fromspecific-humor specific-humor viafriends friends
geralt
Reposted frompeper peper viafriends friends
geralt
0743 0ba3 500
Reposted fromrudosci rudosci viaolalaa olalaa
geralt
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends
geralt
geralt
7269 534a
Reposted frompeper peper viafriends friends
geralt
2529 7ec8
Reposted fromfriends friends
geralt
 
Reposted fromfriends friends
geralt
geralt
geralt
7940 455d
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaqbshtall qbshtall
geralt

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaJulaHeart JulaHeart
geralt
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viamala-szelma mala-szelma
geralt
geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl